ВІТАЄМО ВАС В ІТАЛІЙСЬКІЙ ШКОЛІ!

BENVENUTI NELLA SCUOLA ITALIANA

Vi diamo il benvenuto nella scuola italiana!

Vi consigliamo di reperire le informazioni sulla localizzazione dell’Istituto scolastico più vicino al vostro domicilio, a seconda del grado di scuola che dovrà frequentare vostro figlio/a secondo l’ordinamento scolastico italiano, così come specificato nella tabella sottostante.

Informazioni dettagliate possono essere consultate anche su:

Cerca la tua scuola

Вітаємо вас в італійській школі!

Ми, рекомендуємо Вам знайти інформацію про

розташування найближчої до вашого дому школи,

залежно від ступенів школи, яку ваша дитина

відвідуватиме відповідно до італійської шкільної

системи, як зазначено в таблиці нижче.

Детальну інформацію також можна знайти за

посиланням :

 Cerca la tua scuola

 

LA SCUOLA IN ITALIA

•       Asilo nido fino a 3 anni

•       Scuola dell’infanzia da 3 a 6 anni

•       Scuola primaria da 6 a 11 anni

•       Scuola secondaria di 1° grado da 11 a 14 anni

•       Scuola secondaria di 2° grado oltre 14 anni

• Дит'ясла до 3 років

• Дитячий садок від 3 до 6 років

• Початкова школа від 6 до 11 років

• Середня школа І ступеня від 11 до 14 років

• Середня школа ІІ ступеня старше 14 років

 

DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE

Per iscrivere i figli a scuola il genitore deve compilare il modulo fornito dalla segreteria della scuola.

Se il genitore ha già i seguenti documenti, può consegnarli alla segreteria:

✔       certificato di nascita

✔       certificato di vaccinazione

✔       dichiarazione della scuola frequentata nel paese d’origine

In mancanza di questa documentazione, il genitore autocertificare la data di nascita dell’alunno, la classe frequentata dal figlio nel paese d’origine e tutte le altre informazioni richieste.

 

Al momento dell’iscrizione si compilano i moduli per:

✔       la scelta del tipo di scuola

✔       la scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica

Щоб зарахувати дітей до школи, батьки повинні

заповнити форму, надану секретарем школи.

Якщо у батьків вже є такі документи, він може

передати їх секретарю школи:

✔       свідоцтво про народження

✔       сертифікат вакцинації

✔       довідка зі школи, яку відвідувала дитина

в країні походження

У разі відсутності цієї документації, батьки

самостійно засвідчують дату народження учня,

клас, який відвідувала дитина в країні

походження та іншу необхідну інформацію.

Під час реєстрації заповнюються форми щодо:

✔       вибору типу школи

✔       вивчення релігії католицької церкви

Potete iscrivere i vostri figli a scuola in qualunque momento dell’anno anche se le attività scolastiche sono già iniziate.  Tutti i bambini hanno diritto a frequenta la scuola in Italia anche se non sono in regola con le norme sul soggiorno e sulla vaccinazione.

 

Per il nido e le scuole dell’infanzia, non essendo scuola dell’obbligo, sono necessarie le vaccinazioni di profilassi.

Ви можете записати своїх дітей до школи, в будь-

який період року, навіть під час навчального процесу. Усі діти мають право відвідувати школу

в Італії, навіть якщо вони не мають офіційного

дозволу на проживання та сертифікату

вакцинації.

Для дит'ясел та дитячого садка, оскільки це не є

обов’язковими ланками, необхідний лист

профілактичних щеплень.

 

 

CALENDARIO SCOLASTICO – ORARI - FREQUENZA

La scuola dura circa 9 mesi. Inizia intorno alla meta’ di settembre e finisce circa a metà giugno. Asili nido e scuole dell’infanzia sono aperti sino a fine giugno.

Ci sono due periodi di vacanza per tutte le scuole:

 

 

•       due settimane circa, per le feste natalizie

•       una settimana circa, per la Pasqua (quest’anno dal 14 al 19 aprile).

Altri giorni di vacanza sono distribuiti durante l’anno scolastico e dipendono dalle decisioni delle singole scuole.

 

La scuola vi informerà del proprio calendario scolastico

Школа триває близько 9 місяців. Навчальний

процес починається орієнтовно в середині

вересня та закінчується - в середині червня.

Дит'ясла та дитячий садок працюють до кінця

червня.

Для всіх шкіл передбачено два періоди канікул:

• близько двох тижнів, на різдвяні свята

• близько тижня, на Великдень (цього року з 14 по 19 квітня).

Інші дні канікул розподіляються протягом

навчального року і залежать від рішень окремих

шкіл.

 

Школа повідомить Вам свій шкільний календар

Le attività scolastiche si svolgono di norma nelle ore del mattino, ma in alcuni casi proseguono nel pomeriggio.

L’orario di ingresso e uscita variano a seconda del grado di scuola, del modello scelto dal genitore e dell’organizzazione della singola scuola.

 

Chiedete alla scuola l’orario previsto per la frequenza di vostro figlio/a.

Уроки в школі зазвичай проводяться вранці, але

в деяких випадках вони продовжуються у другій

половині дня.

Час входу та виходу залежить від ступеня школи,

моделі обраної батьками та організації школи.

 

Запитайте в школі час, в який Ви можете

відвідати вашу дитину.

Le assenze degli alunni devono sempre essere giustificate dai genitori o da chi ne fa le veci.

Відсутність учнів, завжди має бути виправдана

батьками, або тими хто опікується ними.

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA O SCELTA ALTERNATIVA

Per  una o due ore alla settimana, a seconda del grado  di scuola, è previsto l’insegnamento della religione cattolica.

Al momento dell’iscrizione i genitori devono dichiarare se scelgono di

✔       Avvalersi

✔       Non avvalersi

di tale insegnamento.

Для вивчення релігії католицької церкви,

передбачено від однієї до двох годин на

тиждень, в залежності від ступеня школи.

Під час реєстрації, батьки повинні зазначити, чи

хочуть

✔       Використати

✔       Не користувати

дану можливість.

 

REFEZIONE E TRASPORTI

Quando le attività didattiche proseguono nel pomeriggio, all’interno delle scuole è previsto il servizio di refezione scolastica. I genitori pagano per far consumare il pranzo al proprio figlio una retta diversa secondo il reddito della famiglia.

E’ possibile chiedere una dieta speciale per motivi di salute o per motivi religiosi.

Per iscriversi alla refezione scolastica, nella maggior parte dei casi, si deve fare richiesta al Comune dove si ha il  domicilio/residenza, tramite la scuola.

 

*Per eventuali altre domande o per qualsiasi altro problema rivolgetevi alla segreteria della scuola.

Коли навчання продовжуюється у другій

половині дня, можна скористатися послугами

шкільної їдальні. Батьки по-різному оплачують

харчування своєї дитини, відповідно до доходів

сім’ї.

Є можливість просити спеціальне харчування,

через стан здоров'я або з релігійних міркувань.

Щоб подати заявку на шкільне харчування, у

більшості випадків подається запит шкільним

секретарем до муніципалітету, на території якого

Ви маєте місце проживання.

* З будь-яких інших питань або проблем

звертайтеся до секретаря школи.

 

 

IL FIGLIO/A NON SA L’ITALIANO

Se vostro figlio/a non conosce la lingua italiana, la scuola organizzerà attività di insegnamento dell’italiano orale e scritto; i progetti saranno svolti individualmente o in piccolo gruppo. Per raggiungere tale obiettivo gli Istituti Scolastici si avvarranno dei propri docenti e di tutte le risorse di cui il territorio potrà disporre.

Якщо ваша дитина не знає італійської мови,

школа організує усне та письмове навчання

італійської мови; проекти будуть виконуватися

індивідуально або в невеликих групах. Для

досягнення цієї мети школи будуть

використовувати своїх вчителів і всі ресурси,

доступні для цього району.

 

RIUNIONI TRA GENITORI E INSEGNANTI

Gli insegnanti periodicamente incontrano i genitori per parlare con loro del programma della classe, dei loro figli, delle loro difficoltà e progressi.

Questi momenti di incontro sono molto importanti perché la scuola e la famiglia possono collaborare anche al fine di un buon inserimento e inclusione nel nuovo contesto.

Ogni insegnante comunica ai genitori il giorno e l’ora in cui può incontrarli. Anche i genitori possono chiedere un colloquio con gli insegnanti.

Учителі періодично зустрічаються з батьками,

щоб поговорити з ними про розклад занять та успішність дитини.

Ці моменти зустрічі дуже важливі, тому що школа

та сім’я можуть співпрацювати з метою

входження (інтегрування) в нові реалії.

Кожен вчитель повідомляє батькам день і час,

коли вони можуть зустрітися з ними. Батьки

також можуть попросити про співбесіду з

вчителями.

 

VALUTAZIONE

Ogni anno scolastico è diviso in trimestri o quadrimestri.

Al termine del trimestre o del quadrimestre gli insegnanti effettuano una valutazione dei risultati scolastici degli alunni e preparano un “documento di valutazione” che viene consegnato alla famiglia.

Le valutazioni sono espresse con un giudizio descrittivo nella scuola primaria e in decimi con voti da 1 a 10 nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Кожен навчальний рік ділиться на квартали або

семестри.

Наприкінці кварталу чи семестру, вчителі

проводять оцінку навчальних результатів учнів, та готують «оцінюючий документ», який

передається родині.

Оцінки виражаються описовим судженням у

початковій школі та оцінками від 1 до 10 у

середній школі І та ІІ ступенів.

 

Nido e scuola dell’infanzia

In Italia la frequenza dei bambini al nido e alla scuola dell’infanzia non è obbligatoria. Si consiglia comunque l’iscrizione e la frequenza. In alcuni casi è opportuno un inserimento graduale, con un orario ridotto nel primo periodo. Non essendo scuola dell’obbligo non ci sono particolari vincoli di orario. E’ possibile iniziare con una frequenza mattutina per arrivare gradualmente alle 40 ore settimanali. Poiché questo aspetto è fortemente influenzato dalle caratteristiche del bambino, si consiglia di condividere con le insegnanti le modalità di inserimento nella scuola.

В Італії відвідування дит'ясел і садків не є

обов’язковим. Проте реєстрація та відвідування

рекомендовані. У деяких випадках

рекомендується поступове введення з

скороченням кількості годин на початковому

періоді. Оскільки це не є обов’язковим,

особливих обмежень у часі немає. Можна

починати з ранкового кількагодинного

відвідування, поступово досягаючи 40 годин на

тиждень. Оскільки, на цей аспект сильно

впливають особливості дитини, доцільно

поділитися з вчителями способами введення в

школу.

 

Scuola primaria

In molte scuole i genitori possono scegliere fra diversi orari e organizzazione scolastica:

✔       classe a “tempo pieno”: 40 ore settimanali (di solito dal lunedì al venerdì (come esempio dalle 8 alle 16 - orario dipendente dalla singola scuola), con la possibilità del servizio mensa

✔       classe a “tempo normale”: 24, 27 o 30 ore settimanali. In questo caso con un numero di pomeriggi variabile a seconda della organizzazione della scuola.

 

Le discipline previste sono: Lingua italiana, Matematica, Scienze, Storia, Geografia, Tecnologia e informatica, Inglese, Arte e immagine, Scienze motorie, Educazione musicale, Religione (oppure materia alternativa)

 

 

 

*Chiedete agli insegnanti l’elenco del materiale scolastico occorrente.

У багатьох школах батьки можуть вибирати

розклади та організацію уроків:

✔       «повний робочий день»: 40 годин на

тиждень (зазвичай з понеділка по

п'ятницю (як приклад з 8 до 16 - в

залежності від окремої школи), з

можливістю харчування в їдальні

✔       «звичайний час»: 24, 27 або 30 годин

на тиждень. У цьому випадку кількість

днів коли навчання продовжується в

другій половині дня, залежить від

організації школи.

Передбачувані предмети: італійська мова,

математика, природознавство, історія, географія,

технології та інформаційні технології, англійська

мова, мистецтво, Фізичне виховання, музична

освіта, релігія (або альтернативний предмет)

 

 

* Запитайте в учителів список необхідних

шкільних матеріалів.

 

Scuola secondaria di primo grado

La scuola secondaria di primo grado prevede 30 ore settimanali, In alcune scuole è possibile un tempo prolungato di che può prevedere fino a 36/40 ore settimanali con dei rientri pomeridiani.

Nella scuola secondaria di primo grado le discipline di previste sono: Italiano, storia, geografia; Matematica e scienze; Tecnologia; Inglese; Seconda lingua comunitaria; Arte e immagine; Scienze motorie e sportive; Musica, Religione cattolica (oppure materia alternativa).

Per gli alunni stranieri neo-arrivati è possibile utilizzare le 2 ore della seconda lingua comunitaria per potenziare l’insegnamento della lingua italiana.

 

Dopo la scuola secondaria di 1° grado, i ragazzi devono frequentare almeno 2 anni di scuola secondaria di 2°grado o corsi professionali.

 

*Chiedete agli insegnanti l’elenco del materiale scolastico occorrente.

У середній школі І ступеня передбачено 30 годин

на тиждень. У деяких школах можливий

подовжений час, що може передбачити до 36/40 годин на тиждень, з поверненням у другій

половині дня.

У середній школі І ступеня передбачені

дисципліни: італійська мова, історія, географія;

Математика і природознавство; Технологія;

англійська; Друга мова; Мистецтво; Фізичне

виховання; Музика, Релігія (або альтернативний

предмет).

Для новоприбулих іноземних учнів є можливість

використовувати 2 години другої мови для

покращення італійської мови.

Після загальноосвітньої школи І ступеня учні

повинні відвідувати не менше 2-х років

загальноосвітню школу ІІ ступеня або професійні

курси.

* Запитайте в учителів список необхідних

шкільних матеріалів.

 

Scuola secondaria di secondo grado

Le scuole secondarie di secondo grado si differenziano in Istituti professionali, Istituti tecnici e Licei. All’interno di queste tipologie possono essere scelti indirizzi specifici, cioè percorsi che approfondiscono alcune discipline, legate all’ambito di maggior interesse per lo studente.

Gli istituti professionali si caratterizzano per uno stretto contato con il mondo del lavoro e per percorsi che valorizzano anche materie di studio pratiche, mentre i tecnici ed i licei sono più orientate verso saperi teorici, per quanto i tecnici offrano apprendimenti con specifico taglio laboratoriale.

 

*Chiedete agli insegnanti l’elenco del materiale scolastico occorrente.

Середні школи ІІ ступеня поділяються на

професійні інститути, технічні інститути та ліцеї.

Протягом навчання учень може вибирати

конкретні напрямки, які поглиблюють певні

дисципліни, пов’язані зі сферою, яка найбільше

цікавить студента.

Професійно-технічні інститути, характеризуються

тісним контактом зі світом праці та шляхами, які

також покращують практичні предмети вивчення,

тоді як технікуми та ліцеї, більше орієнтовані на

теоретичні знання, хоча технікуми пропонують

навчання із особливим лабораторним підходом.

 

* Запитайте в учителів список необхідних

шкільних матеріалів.

 

Documenti scaricabili:
Scarica questo file (ACCOGLIENZA SCOLASTICA.pdf)ACCOGLIENZA SCOLASTICA.pdf[ ]191 kB